Faculty

Mr. Yogesh Tripathi

Mr.Priya Ranjan

Mr. R. N. Thakur

Mr. Rakesh Mathur

MR. RAVI YADAV

Mr. Amit Jain

Mr. Shashindra Tiwari

Mr. Nitin Sharma

MR. NEERAJ PANDEY

MR. PRASHANT GUPTA

MR. GAURAV NAGAR

MS. BHARTI KAUSHIK

MR. AASHAY PURANDARE

Mr. Himanshu

Mr. Anil Singh

MR. NISHANT SRIVASTAVA