Faculty

Mr. Pramod Sharma

Mr. Yogesh Tripathi

Mr.Priya Ranjan

Dr. Adarsh Kumar

Mr. R. N. Thakur

Mr. Rakesh Mathur

Mr. Amit Jain

Mr. Shashindra Tiwari

Mr. Nitin Sharma

Mr. Himanshu

Mr. Anil Singh